Köpvillkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR MARINEPARTS.SE EHANDEL


1. Definitioner, villkorens tillämplighet samt köpeobjekt

Med ”Kund” avses privatpersoner såsom företag och övriga organisationer, som beställer produkter via Köpmannens hemsidor, telefon eller e-post.
Med ”Köpman” avses köpman som om inte annat avtalats också upprätthåller näthandelsplats.
Med ”Nätsidor” avses Köpmannens nätsidor från vilka Köpmannen upprätthåller sin näthandel.

Köpmannen säljer sina varor till såväl (”Kunder”). Till under 18-åriga Kunder säljer man endast varor på det villkoret att Kunden har vårdnadshavares tillstånd till köpet. Det som i dessa villkor stadgas om Kundens returrätt, förutom på grund av garanti eller fel, tillämpas inte på företagskunder.

2. Order

Kunden förbinder sig i samband med varje beställning till Köpmannens dåvarande avtals-, användnings- och försäljningsvillkor som gäller leveranser.

Kunden bör alltid i samband med ordern ange eget namn, postadress, e-postadress samt telefonnummer. Därtill bör företagskunder ange företagets namn samt organisationsnummer. En under 18-årig Kund bör därtill i orderns fält för tilläggsuppgifter även ange namnet på och e-postadressen till den vårdnadshavare som gett sitt samtycke.

Kunden skickas en orderbekräftelse efter inlämnandet av ordern Bindande köp uppkommer när Köpmannen har bekräftat beställningen.

3. Priser

Varornas priser innehåller mervärdesskatt, men inte leveranskostnader. Leveranskostnader tillkommer de priser som anges i prislistan.

Före bekräftandet av ordern väljer Kunden leveranssätt på basis av alternativ på orderblanketten. Då leveranssättet är valt, meddelar tjänsten om leveranskostnader i samband med det valda leveranssättet, vilka Kunden genom bekräftandet av ordern godkänner att betala. Alla priser anges i SEK. Kunden ser varans och leveransens sammanlagda pris före det slutliga godkännandet av priset.

De beställda varorna säljs enligt det pris som gäller vid tidpunkten för försäljningen. Om dock förändringar sker i ordern, gäller det pris som råder vid tidpunkten för förändringen.

Produktinformation finns tillgänglig på Köpmannens hemsidor. Returnering av en vara på grund av fel i produktinformation är kostnadsfri och returneringen skall göras inom skälig tid från det att felet uppdagades eller borde ha uppdagats.

I klara fall av prisfelaktigheter kan Köpmannen hänvisa till misstag, exempelvis i fall det varit frågan om ett så pass klart fel att Kunden borde ha insett att det finns ett fel.

4. Betalningsvillkor och betalningsprestation

Information om de tillbuds stående betalningssätten finns tillgängliga på såväl Köpmannens nätbutiks hemsidor som på orderblanketten.

5. Leverans

Köpmannen levererar varor som finns i lager med en behandlingstid på ca 1-3 dagar. Därtill tillkommer normal leveranstid. Köpmannen eftersträvar att meddela ifall varans behandlingstid är längre än sju 7 dagar. Meddelade leveranstider är riktgivande. Köpmannen kan inte nödvändigtvis leverera alla varor inom beräknad tid, utan leveranstiderna beror på varornas tillgänglighet. Köpmannen bibehåller rätten till att begränsa försäljningen av varor i exceptionellt stora partier.

6. Returrätt

Kunden har rätt att när som helst annullera sin order, även i det skede då ordern redan behandlats. I fall Kunden inte vill lösa ut sin order från posten är det då rekommendabelt att denne dock meddelar därom till köpmannen eller den lokala posten. Köpmannen har rätt att i dylika situationer kräva postkostnaderna av Kunden.

Varorna har enligt konsumentskyddslagens 6:e kapitel en 14-dagars retur- och bytesrätt räknat från och med postpaketets eller avhämtningsorderns avhämtningsögonblick (inbegripet veckoslut och helgdagar, borträknat avhämtningsdagen).

Varornas returrätt gäller endast oanvända och försäljningsbara varor. Kunden har under returtiden rätt att bekanta sig med och pröva varan på samma sätt som denne skulle kunna göra vid köpandet av varan i butik. Kunden kan även öppna förpackningen för att undersöka och prova varan utan att förlora returrätten. Denne kan dock inte ta varan i bruk. I fall varan är förpackad i en förseglad eller på motsvarande sätt stängd förpackning, bör förpackningen vara oöppnad och förseglingen intakt.

Returrätten gäller inte så kallade hygienprodukter eller varor som levererats som specialorder till Kunden.

Retur som sker per post enligt punkt 7, 8 och 9 i dessa näthandelsvillkor är kostnadsfritt vid inrikesleverans till Kunder. Köpmannen ersätter inte andra leveranssätt utan särskilt avtal. Om inget annat avtalats skilt betalar Kunden själv postkostnaderna för utrikesretur.

Som köp – eller avhämtningstidpunkt anses den dagen då paketet har inlösts eller avhämtats från posten eller alternativt kvittots datum. Det är Kundens skyldighet att bevisa, t.ex. med datum på kvittot, dagen då paketet inlösts.

Kunden bör vid returnering av varor alltid sända:

a) i (välpaketerat) originalpaket utan onödiga markeringar,
b) med bifogat kvitto av orderbekräftelsen,
c) med bifogat ifylld garanti- och returblankett (hittas från Köpmannens hemsidor),
d) senast 14 dagar från varans avhämtning,
e) utrustat med Kundens kontouppgifter.

Köpmannen returnerar den betalda summan senast inom trettio (30) dagar från det att Köpmannen har fått den returnerade varan.

7. Garanti

Om inte annat anges på produktsidan är garantitiden för varan 1 år. Vissa av varorna har en produktspecifik garanti. I fall Köpmannen erbjudit varan en garanti, räknas garantitiden från dagen för orderbekräftelsen och gäller för den meddelade garantitiden. Garantibyte eller reparation förlänger inte varans ursprungliga garantitid.

En förutsättning för att garantin skall kunna åberopas är att varan eller delar därav använts enligt tillverkarens rekommendationer och instruktioner. Köpmannen kan befrias från garantiansvar i fall Köpmannen visar det sannolikt att varans försämring eller söndergång beror på olycka, varans felaktiga bruk eller annan orsak hos Kunden. Om man senare t.ex. genom tillverkarens eller serviceföretagets försorg upptäcker att varan gått sönder på grund av Kundens oförsiktighet, har Köpmannen rätt att debitera Kunden för de kostnader som orsakats på grund av reparationen.

Innan kunden monterar varan eller delar därav ska kunden alltid kontrollera att varan eller delar därav passar som avsett. Köpmannen ansvarar inte för följdskador vid montering av felaktiga eller fellevererade varor eller delar därav. Eventuell ersättning för felaktiga eller felleverade varor är begränsad till varans inköpspris.

Enligt konsumentskyddslagen skall Kunden meddela om fel inom skälig tid beräknat från det när Kunden märkte eller borde ha märkt felet.

Varorna skall alltid levereras till garantireparation:

a) i (väl paketerat) originalpaket,
b) med bifogat kvitto på garantibekräftelsen,
c) med bifogad i fylld garantireturblankett (finns på försäljarens hemsidor) och
d) till garantiservicen skickas endast varor behäftade med fel (inga andra varor eller varudelar som inte är behäftade med fel).

Köpmannen kan på Kundens bekostnad skicka tillbaka sådana varor till Kunden som skickats bristfälligt till garantiservicen (se ovanstående instruktioner).

Köpmannen sköter varans garantiservice inom den i konsumentsskyddslagen angivna skäliga tiden.

Kunden skall alltid i garantifall i första hand vända sig till Köpmannen, såvida inget annat enskilt avtalats mellan Köpmannen och Kunden. I fall någon i tidigare i försäljningsled gett garantin, svarar Köpmannen inte gentemot Kunden för fel med stöd av sådan garanti om Köpmannen så separat anmält.

8. Köpmannens rättigheter i situationer av fel

Potentiell garanti eller annan av Köpmannen given förbindelse begräsar inte köparens lagstadgade rättigheter om att vädja till fel i köpeobjektet.

Om det uppstår ett fel i den överlåtna varan, har Köpmannen primärt en rätt att reparera felet, i fall detta kan ske inom skälig tid och Kunden inte förorsakas väsentlig olägenhet eller väsentliga kostnader på grund av reparationen. I fall detta inte är möjligt, kan Kunden kräva motsvarande prisnedsättning eller en felfri vara.

Om felet uppstår inom sex (6) månader från varans överlämnande antas felet ha funnits i varan redan vid överlåtelsetillfället. Detta antagande tillämpas inte om Köpmannen kan visa att felet uppkommit först efter överlåtelsen eller det antagna felet är felaktigt eller emot varans natur.

Kunden bör meddela om fel till Köpmannen inom skälig tid från det att denne märkte eller borde ha märkt felet. Vid konsumentköp kan en anmälan om fel dock alltid göras inom två (2) månader från det då köparen märkte felet. Köparen ska handla på sådant sätt att det inte tillkommer onödiga skador. En felaktig vara ska alltid levereras väl paketerat till reparation eller byte med ett kvitto av orderbekräftelsen bifogat.

Köpmannen är inte ansvarig för indirekta skador som förorsakats på grund av fel i varan eller dröjsmål i leveransen. Köpmannen lämnar ingen garanti rörande en viss varas kapacitet eller lämplighet för användning i ett visst fordon. Det åligger kund att försäkra sig om att beställd vara kan monteras i eller användas med dennes fordon.

9. Ansvarsbegränsning i bestämda situationer

Köpmannens ansvar vid varans dåliga tillgänglighet begränsar sig alltid till häv av köpet och retur av eventuell betalning som skett.
Köpmannen är inte ansvarig för information som finns på varornas tillverkares hemsidor. Köpmannens ansvar begränsar sig alltid till direkta skador.

10. Kundregister

Köpmannen kan upprätthålla ett Kundregister över sina Kunder. Kundregistret är konfidentiellt och Köpmannen förbinder sig till att inte överlåta Kunduppgifter framåt vidare till andra än de parter som nämns i registerbeskrivningen.

11. Ändringar till näthandelsvillkoren

Dessa näthandelsvillkor kan ändras utan förhandsanmälan genom ett ensidigt beslut av Köpmannen. Avtalsvillkoren är i förhållandet mellan Köpmannen och Kunden i i den form de var vid orderns uppkomst. På nya order tillämpas alltid Köpmannens för tillfället ikraftvarande avtalsvillkor, som finns på Köpmannens hemsidor.

I fall Kunden har frågor angående den enskilda ordern, tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor, uppmanas Kunden att ta kontakt med Köpmannens Kundtjänst (uppgifter på Köpmannens hemsidor).

12. Tillämplig lag samt lösning av tvister

På dessa villkor tillämpas Sveriges lag. Om meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom förhandlingar parterna emellan, kan konsumentköparen föra ärendet till att lösas inför konsumenttvistenämnden. I fall meningsskiljaktigheterna löses i domstol, skall talan väckas vid allmän underrätt i Kundens hemort, såvida Kunden inte vill väcka åtal i den allmänna underrätten på Köpmannens hemort. I andra än konsumentköp kan Köpmannen väcka talan även vid Stockholms tingsrätt.

13. Force majeure

Under force majeure skjuts Marineparts förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än 2 månader äger såväl du som Marineparts rätt att upphäva avtalet utan att det i sådana fall finns någon skyldighet att betala skadestånd.
Med force majeure avses bland annat strejker, naturkatastrofer, transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos Marineparts eller hos Marineparts leverantörer.


Företagsuppgifter:

Sweden Marineparts AB
Org-nummer: 556806-2375
Hemort: Stockholm

tel. 018-8008068
www.marineparts.se